Miami

On Your Feet! - National Tour

The story of international sensations Gloria and Emilio Estefan, set to their smash hits!

National Tour Show Photos: On Your Feet!

Mauricio Martinez as Emilio Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
ABOUT THIS PHOTO
Mauricio Martinez as Emilio Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy

About This Gallery

Production photos by Matthew Murphy

Other Photos in this Gallery

Christie Prades as Gloria Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
Christie Prades as Gloria Estefan & Mauricio Martinez as Emilio Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
Mauricio Martinez as Emilio Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
Mauricio Martinez as Emilio Estefan & Christie Prades as Gloria Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
Christie Prades as Gloria Estefan & Mauricio Martinez as Emilio Estefan, On Your Feet! © Matthew Murphy
Shows Subscriptions Theaters Buzz