Miami

On Your Feet! - National Tour

The story of international sensations Gloria and Emilio Estefan, set to their smash hits!

National Tour Show Photos: On Your Feet!

Nancy Ticotin as Gloria Fajardo in the national tour of On Your Feet.
ABOUT THIS PHOTO
Nancy Ticotin as Gloria Fajardo in the national tour of On Your Feet.

About This Gallery

Production photos by Matthew Murphy

Photographer: Matthew Murphy

Other Photos in this Gallery

Mauricio Martinez as Emilio Estefan, Christie Prades as Gloria Estefan and the company of the national tour of On Your Feet.
Christie Prades as Gloria Estefan, Mauricio Martinez as Emilio Estefan, Danny Burgos and Omar Lopez-Cepero in the national tour of On Your Feet.
Adriel Flete and Mauricio Martinez as Emilio Estefan in the national tour of On Your Feet.
Nancy Ticotin as Gloria Fajardo and  the company of the national tour of On Your Feet.
The company of the national tour of On Your Feet.
Nancy Ticotin as Gloria Fajardo and Jason Martinez as José Fajardo in the national tour of On Your Feet.
Christie Prades as Gloria Estefan and the company of the national tour of On Your Feet.
Mauricio Martinez as Emilio Estefan, Christie Prades as Gloria Estefan and Devon Goffman as Phil in the national tour of On Your Feet.
Christie Prades as Gloria Estefan, Mauricio Martinez as Emilio Estefan,  and the company of the national tour of On Your Feet.
Nancy Ticotin as Gloria Fajardo in the national tour of On Your Feet.
Christie Prades as Gloria Estefan, Adriel Flete and the company of the national tour of On Your Feet.
The band of the national tour of On Your Feet, featuring Clay Ostwald, Jorge Casas, Edward Bonilla and Theodore Mulet.
Christie Prades as Gloria Estefan, Kevin Tellez, Mauricio Martinez as Emilio Estefan and the company of the national tour of On Your Feet.
Alma Cuervo as Consuelo, Claudia Yanez as Rebecca, Christie Prades as Gloria Estefan and Nancy Ticotin as Gloria Fajardo in the national tour of On Your Feet.
Joseph Rivera, Adriel Flete, Adam Rey and Nancy Ticotin as Gloria Fajardo in the national tour of On Your Feet.
The company of the national tour of On Your Feet.
Shows Subscriptions Theaters Buzz